Algemene voorwaarden De Stadsfabryck, Middelburg.
Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
  aannemersbedrijf De Stadsfabryck, hierna te noemen: “Aannemer”, en de Opdrachtgever waarop
  Aannemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
  niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Aannemer,
  voor de uitvoering waarvan door Aannemer derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt
  uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij Aannemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard deze of
  onderdelen daarvan te aanvaarden.
 4. Een overeenkomst komt tot stand indien en voor zover de Opdrachtgever de door Aannemer
  verstrekte offerte heeft aanvaard.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
  voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Aannemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in
  overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigende
  bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doen en de strekking van de
  oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 6. Indien tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,
  dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Aannemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet
  dat de bepalingen van de algemene voorwaarden daarvan niet van toepassing zijn, of dat
  Aannemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van
  de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  Artikel 2 Offertes
 8. Alle offertes zijn verblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Offertes van Aannemer
  vervallen bij herroeping door Aannemer.
 9. De in de offerte vermelde bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.
 10. De vermelde werkzaamheden vernoemd in de offertes, worden uitgevoerd naar de
  opgegeven maten, tekeningen en bepalingen die zijn verstrekt door Opdrachtgever.
 11. Indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of een onderdeel daarvan
  een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan Aannemer niet aan zijn offerte worden
  gehouden.
 12. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is
  Aannemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan overeenkomstig de offerte
  tot stand met uitzondering van de afwijkingen van het aanbod.
 13. Tenzij anders is vermeld is de geldigheidsduur van de offertes 3 maanden.
  Artikel 3 Overeenkomst
 14. De overeenkomst kan aangegaan worden voor werkzaamheden in aangenomen werk of
  regiewerk (uren x tarief).
 15. Aannemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 16. Aannemer heeft het recht de overeenkomst in fases uit te voeren en het uitgevoerde
  gedeelte afzonderlijk te factureren. Bij sprake van aangenomen werk vindt betaling in
  termijnen plaats en wordt er eventueel een termijnschema opgesteld.
 17. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de
  overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan dienen de partijen tijdig en in onderling overleg tot
  aanpassing van de overeenkomst over te gaan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Hierdoor kan het
  overeengekomen bedrag volgens de overeenkomst worden verhoogd of verlaagd. Door de
  wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering (indien
  overeengekomen) worden gewijzigd. De Opdrachtgever gaat akkoord met de mogelijkheid van
  wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs- en termijnafspraak van
  uitvoering.
 18. Opdrachten van de Opdrachtgever die leiden tot meerwerk vinden in onderling overleg plaats.
  Dit kan schriftelijk of mondeling.
 19. Indien de overeenkomst is gewijzigd dient Aannemer daaraan uitvoering te geven, nadat de
  Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor uitvoering opgegeven prijs en andere
  voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert
  evenmin een wanprestatie op van Aannemer en is voor de Opdrachtgever geen grond om de
  overeenkomst op te zeggen.
 20. Indien en voor zover Aannemer tijdens het uitvoeren van de overeenkomst geconfronteerd
  wordt met voor Aannemer onvoorzienbare kostenverhogende factoren, is Aannemer na
  waarschuwing dan wel in onderling overleg met Opdrachtgever gerechtigd de kostenverhogende
  factoren door de berekenen aan Opdrachtgever.
 21. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de
  uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de
  daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
 22. Afspraken of overeenkomsten met personeel van Aannemer, binden de Aannemer niet, tenzij
  deze door Aannemer zijn bevestigd.
 23. Indien Aannemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is
  Aannemer onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs,
  ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
 • indien prijsstijging het gevolg is van wijziging in de overeenkomst;
 • indien prijsstijging voortvloeit uit een aanpassing in de wet.
  Artikel 4 Uitvoering overeenkomst
 1. De overeengekomen opleveringstermijn, indien overeengekomen, is uitgedrukt in werkbare
  dagen. Onder werkbare dagen wordt verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen
  of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve
  arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen of andere niet
  individuele dagen. Werkdagen of halve werkdagen worden als onwerkbaar
  beschouwd, wanneer niet onder verantwoordelijkheid van de aannemer komende
  omstandigheden gedurende een periode van de werkdag niet gewerkt kan worden.
 2. Indien oplevering zou moeten geschieden op een dag die niet als werkdag betreft zoals in lid
  1 beschreven, dan geldt de eerstvolgende werkdag als dag van oplevering.
 3. Bij overschrijding van de afgesproken opleveringstermijn, dient Opdrachtgever Aannemer
  schriftelijk in gebreke te stellen. Aannemer dient daarbij binnen een redelijke termijn de
  mogelijkheid aangeboden te worden door de Opdrachtgever om alsnog uitvoering te geven aan
  de overeenkomst.
 4. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de
  Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Aannemer voortvloeiende schade en
  kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.
  Artikel 5 Verplichtingen Aannemer
 5. Aannemer is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de (gewijzigde)
  overeenkomst uit te voeren.
 6. Aannemer aanvaardt de overeenkomst onder het voorbehoud dat de met betrekking tot de
  opdracht vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen tijdig (dat wil zeggen voordat door
  de Aannemer aan de opdracht dient te worden begonnen) zijn verleend aan Opdrachtgever.
 7. Aannemer verplicht zicht de Opdrachtgever te wijzen op aantoonbare onvolkomenheden in
  door of namens de Opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of
  namens de Opdrachtgever gegeven orders of aanwijzingen, alsmede op aantoonbare gebreken in
  door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen of hulpmiddelen,
  voor zover Aannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
  Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever
 8. De Opdrachtgever dient, tenzij anders is overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat Aannemer
  tijdig, voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden, de beschikking heeft over:
 • alle met de opdracht vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen;
 • de locatie, waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, ontruimd is;
 • voldoende gelegenheid is voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van bouwmaterialen en werktuigen;
 • voldoende aansluitmogelijkheden voor onder andere elektrische werktuigen, aftappunten voor
  gas en water;
 • alle gegevens aangaande het bevinden van kabels, leidingen en buizen in, op, aan of onder de
  bouwlocatie of bouwperceel.
 1. De Opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektra en
  opslagruimte voor materialen en werktuigen ter beschikking te stellen, indien deze op bij de
  bouwlocatie aanwezig zijn.
 2. Indien Opdrachtgever de levering van bepaalde bouwmaterialen en/ of de uitvoering van
  bepaalde werkzaamheden aan zich heeft voorbehouden, is Opdrachtgever verantwoordelijk en
  aansprakelijk voor het niet tijdige aanvoer en/ of uitvoering hiervan.
 3. Indien bij aanvang of bij de voortgang van de overeengekomen opdracht vertraging optreedt
  door verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de
  daaruit voortvloeiende schade en dient de Opdrachtgever uitstel te verlenen voor de oplevering
  van de overeengekomen werkzaamheden voor een periode die ten minste gelijk is aan de duur
  van de ontstane vertraging.
  Artikel 7 Oplevering
 4. De Aannemer nodigt Opdrachtgever uit tot opnemen van het werk. De opneming vindt plaats
  door de Opdrachtgever in aanwezigheid van Aannemer en heeft tot doel te constateren of de
  Aannemer aan zijn verplichtingen uit de aanneemovereenkomst heeft voldaan. De opneming
  geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na uitnodiging van Aannemer.
 5. Na opneming dient Opdrachtgever binnen 8 dagen schriftelijk mee te delen of het werk al dan
  niet is goedgekeurd met vermelding van de eventuele aanwezige kleine gebreken (zoals vermeld
  in lid 5) of met vermelding van de gebreken die de reden voor onthouding van de goedkeuring
  zijn.
  Indien het werk wordt goedgekeurd, wordt de dag van goedkeuring en oplevering
  aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Aannemer is verzonden.
 6. Wordt niet binnen 8 dagen na opneming door Opdrachtgever een schriftelijke mededeling
  aan Aannemer verzonden of het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht
  op de 8ste dag na opneming te zijn goedgekeurd.
 7. De aannemer is verplicht de kleine gebreken (zoals bedoeld in lid 5) zo spoedig mogelijk te
  herstellen na constatering bij opneming, uiterlijk binnen 30 dagen.
 8. Kleine gebreken mogen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn van Opdrachtgever,
  mits de gebreken een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 9. Geschiedt de opneming niet binnen 8 dagen na verzoek Aannemer, dan kan Aannemer zoal
  schriftelijk als mondeling een nieuw verzoek aanvragen bij Opdrachtgever tot opneming van het
  werk binnen 8 dagen. Voldoet Opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op
  de 8ste dag na eerste verzoek tot opneming geacht te zijn goedgekeurd. Voldoet Opdrachtgever
  wel aan dit verzoek, dan vinden het 2e en 3e lid overeenkomstge toepassing.
 10. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.
  De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan, geldt als de dag van
  goedkeuring van het werk of van het betreffende gedeelte.
  Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging overeenkomst
 11. Aannemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
  met directe ingang te ontbinden, indien:
 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst ook na ter zake te zijn aangemaand
  (schriftelijk of mondeling) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Aannemer ter kennis is gekomen van omstandigheden die
  goede grond geven de verwachting dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen
  voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
  onvoldoende is;
 • indien door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Aannemer kan worden
  verlangd dat Aannemer de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities
  kan nakomen;
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
  overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid
  niet van Aannemer kan worden verlangd.
 1. Indien ontbinding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Aannemer
  recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct of
  indirect ontstaan.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Aannemer op Opdrachtgever
  onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Aannemer op grond van dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Aannemer
  niet verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan voor
  Opdrachtgever.
 4. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement of beslaglegging ten
  laste van Opdrachtgever, is Aannemer vrij om overeenkomst terstond en met directe ingang op te
  zeggen of de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting vanuit Aannemer. De
  vorderingen van Aannemer op Opdrachtgever worden in dit geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien Opdrachtgever een geplaatste order annuleert of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
  daarvoor gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  Artikel 9 Overmacht
 6. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
  begrepen, alle van buitenkomende zaken, voorzien of niet voorzien, waarop Aannemer geen
  invloed kan uitoefenen, of waardoor Aannemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
  Aannemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
  verdere nakoming van de overeenkomst verhindert, zich voordoet nadat Aannemer zijn verbintenis
  had moeten nakomen.
 7. Aannemer kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten voor de periode dat de
  overmacht zich voordoet.
 8. Indien Aannemer een gedeelte van de verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels is
  nagekomen bij het intreden van de overmacht, is Aannemer gerechtigd de reeds nagekomen
  verplichting apart te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware
  er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 9. Bij het voordoen van overmacht (zoals bedoeld in lid 1) zal Aannemer niet gehouden kunnen
  worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of indirect gevolg van de overmacht.
  Artikel 10 Betaling en incassokosten
 10. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Aannemer aan te
  geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Aannemer is
  aangegeven. Aannemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 11. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Aannemer gerechtigd tot invordering van het
  verschuldigde over te gaan, mits Aannemer Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om
  alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
 12. Indien Opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is Aannemer gerechtigd het werk stil te
  leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij Opdrachtgever
  schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is
  achtergebleven.
 13. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk
  ontstaat, komt deze niet voor rekening van Aannemer.
 14. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is
  Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd, gelijk
  aan de wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf
  datum verstrijken van de betalingstermijn tot het moment van voldoening van het volledige
  verschuldigde bedrag.
 15. Indien Opdrachtgever in verzuim blijft in de nakoming van zijn verplichting tot betalen van de
  factuur, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de factuur voor rekening
  van Opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op

Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever (bij niet-consumenten) is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. De Opdrachtgever (voor
consumenten) wordt voor de verschuldigde incassokosten verwezen naar Wet normering
buitengerechtelijke incassokosten.
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Aannemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken (inclusief geleverde
  meer- / minderwerk) blijven eigendom van Aannemer totdat Opdrachtgever de verplichtingen uit
  de met de Aannemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Aannemer geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet
  worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is
  niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige
  andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
  worden om de eigendomsrechten van Aannemer veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
  rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Aannemer
  daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval Aannemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
  de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan
  Aannemer en door Aannemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
  eigendommen van Aannemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.
  Artikel 12 Garanties, onderzoek en reclames
 6. De door Aannemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan
  op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zijn bij normaal
  gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op
  zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de
  Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of
  deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Aannemer kan in dat geval
  andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren
  werkzaamheden.
 7. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie zal minimaal geldig zijn voor de overeengekomen
  garantietermijn of, bij gebreke daarvan, de in de branche gebruikelijke garantietermijn. Indien de
  door Aannemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werk geproduceerd, dan
  is de garantie beperkt tot die, door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. Aannemer
  draagt er zorg voor dat door derden verstrekte garanties in overeenstemming zijn met hetgeen
  gebruikelijk is in de branche. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of
  vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening
  gebracht worden.
 8. Alle vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
  voortvloeit uit onoordeelkundig, of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud
  daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder toestemming van Aannemer,
  de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben
  getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd
  dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven
  wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan
  door of het gevolg is van bijzondere omstandigheden waar Aannemer geen invloed op kan
  uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend,
  extreme regenval of temperaturen) etc.
 9. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het
  moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende
  werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit
  en/ of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan
  de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 4
  weken na ontdekking schriftelijk aan de Aannemer te worden gemeld. De melding dient een zo
  gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Aannemer in staat is

adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Aannemer in de gelegenheid te stellen een klacht
te (doen) onderzoeken.

 1. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De
  Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde
  zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht
  meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de
  overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit met een maximum
  termijn van 5 jaar na oplevering van het werk c.q. na ontvangst van het geleverde.
 3. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
  Aannemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien
  retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door
  de Opdrachtgever, ter keuze van Aannemer, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan
  danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van
  vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Aannemer te retourneren
  en de eigendom daarover aan Aannemer te verschaffen, tenzij Aannemer anders aangeeft.
 4. Indien komt vast te staan dat een klant ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
  daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Aannemer daardoor gevallen,
  integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
  Artikel 13 Aansprakelijkheid
 5. Indien Aannemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
  deze bepaling is geregeld.
 6. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aannemer is
  uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Aannemer is niet aansprakelijk voor werkzaamheden van voorgeschreven of door
  Opdrachtgever bepaalde onderaannemers en Aannemer is evenmin aansprakelijk voor
  voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde leveranciers en producten.
 8. Aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt
  uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
  vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aannemer aan de
  overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Aannemer toegerekend kunnen
  worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
  Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
  bedoeld in deze algemeen voorwaarden.
 1. Aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
  gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 2. Indien Aannemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
  van Aannemer beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat
  gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Aannemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering
  van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De in dit geval opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
  te wijten is aan opzet of grove schuld aan Aannemer.
 5. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn (30 dagen na oplevering) is de Aannemer niet
  meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig
  onderdeel daarvan door schuld van de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn
  personeel een gebrek bevat dat door de Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had
  kunnen worden en de Aannemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking
  mededeling is gedaan.
  Artikel 14 Verjaringstermijn
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle
  vorderingen en verweren jegens Aannemer en de door Aannemer bij de uitvoering van een
  overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 7. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond
  op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst
  zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat
  de Opdrachtgever Aannemer van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
  Artikel 15 Risico-overgang
 8. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op
  het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.
  Artikel 16 Vrijwaring
 9. De Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
  met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
  Aannemer toerekenbaar is.
 10. Indien Aannemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
  Opdrachtgever gehouden Aannemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld als
  hetgeen te doen dat hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke
  blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Aannemer, zonder ingebrekestelling,
  gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Aannemer en derden
  daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
  Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen
 11. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aannemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
  toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
  wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
  toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 12. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
  ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien niet anders dwingendrechtelijk
  bepaald is, is de rechter van de woonplaats van Aannemer aangewezen om van een dergelijk
  geschil kennis te nemen.